Praktijk voor Psychotherapie

M.R.E. van den Boogaard

Klinisch psychologe en psychotherapeute

Voor afspraken en informatie over de behandelmogelijkheden en de wachttijd, kunt u mij bellen op (078) 613 78 89. Ook kunt u u zich aanmelden per e-mail via de blauwe knop "Start veilig bericht".

Aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld en een afspraak heeft gemaakt ontvangt u via email een formulier en een vragenlijst die ik graag bij de eerste afspraak ingevuld van u terug ontvang.

Verwijzing

Voor de vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is (al bij het eerste contact) een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig, gericht aan een psychotherapeut in de basis GGZ of de specialistische GGZ

Behandeling in de generalistische basis-ggz
De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de Behandeling Chronisch.

Behandeling in de gespecialiseerde ggz
Zijn de problemen complexer en langdurend of, bij kinderen en jeugdigen verweven met de gezinsdynamiek, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz waar ook langerdurende behandelingen mogelijk zijn.
Wie doet de behandeling?
Zowel in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz kunt u worden behandeld door een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog of psychiater. De huisarts is degene die u gericht verwijst; naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz.

Vraagt u uw huisarts om gebruik te maken van het verwijsformulier dat u hier kunt downloaden. Ik moet ook uw identiteitsbewijs

Ik heb de plicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Meer informatie hierover vindt u o.a. bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

even kunnen zien, neemt u dat mee tijdens de eerste afspraak? Uw privacy wordt beschermd

De vrijgevestigde psychotherapeut / klinisch (neuro)psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGz via www.landelijkplatformggz.nl. Uw zorgverzekeraar mag bij hoge uitzondering uw dossier inzien, bijvoorbeeld in geval van ondeugdelijke declaraties. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een formulier ontwikkeld.


Ook voor verwijzers ben ik telefonisch of via de mail beschikbaar voor overleg. Verwijzers kunnen hier een informatiefolder downloaden.

Bereikbaarheid

U kunt mij bereiken via de praktijktelefoon (078 6137889) en zo nodig een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Ik bel u zo snel mogelijk terug.
De praktijk is gelegen aan het Halmaheiraplein ligt in de wijk "Reeland", wijk 2, aan de N3 randweg, op de sportvelden.

http://www.huisartsenop1lijn.nl/ Vanaf het station is het 15 minuten lopen, er rijden ook bussen (http://www.9292ov.nl/)

Werktijden

Ik werk van maandag tot en met woensdag en spreek af op vaste (meestal) wekelijkse tijdstippen.

Ik maak in principe afspraken tussen 08.00 uur en 15.00 uur. Als bij wijze van spreken dinsdag 11.00 uur vrijkomt, is dat het tijdstip dat ik u kan bieden.

Afzeggen

Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur tevoren af te zeggen, anders worden de kosten

Betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin¬gen te voldoen.
Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.
Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan

bij u in rekening gebracht (de verzekeraar vergoedt dit niet).

Waarneming

Tijdens mijn afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, is er een waarnemer voor dringende zaken. Wie er waarneemt en hoe u deze waarnemer kunt bereiken, spreek ik met u af.  Maar vaak is het praktischer om met uw eigen huisarts contact op te nemen.

Spoedeisende hulp

Indien u spoedeisende hulp nodig heeft buiten kantooruren en bij afwezigheid van mij of mijn vervanger, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, die indien nodig kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

 

Praktijk voor Psychotherapie
M.R.E. van den Boogaard
Klinisch psychologe en Psychotherapeute

Halmaheiraplein 7
Dordrecht 3312 GH
078 613 78 89

Gz-psycholoog, gespecialiseerd als
klinisch psycholoog:
BIG-nr. 29043345025
psychotherapeut:
BIG-nr. 49043345016
Lid van NVP, LVVP, NIP en VKJP

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk, de wachtlijst is gesloten. 
U kunt als u wilt bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling.
(update 1 november 2019)

 

Start veilig bericht